Ochrana osobních údajů

Celostní koučink

Kdo vaše údaje zpracovává
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) jeBc., BcA. Lucie Macášková , IČO 02522560, se sídlem Jana Švermy 4, Svtavy Kontaktní údaje správce jsou:
Lucie Macášková, e-mail lucie.macaskova@gmail.com, Tel.: 725 567 708
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kategorie zpracovávaných údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či dotazu k budoucí objednávce. Jedná se o Vaše jméno, e-mail a telefon.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se o jméno, název firmy, IČO a fakturační adresu.
Správce zpracovává Váš e-mail, který jste poskytli na základě Vaší žádosti o e-mailové upozornění na novinky, články, kurzy, přednášky, v dotaznících a formulářích.
Důvod a účel zpracovávaných údajů
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Vaše kontaktní údaje sbíráme za účelem zodpovězení vašich dotazů v rámci budoucího plnění smlouvy a zpracování Vaší objednávky koučování, seminářů, workshopů nebo jiných služeb.
Vaše identifikační údaje sbíráme z důvodu vyřízení rezervace kurzu, workshopu a objednávky koučinku, abychom mohli řádně archivovat daňové doklady.
Váš e-mail zpracováváme za účelem poskytování přímého marketinku (obchodní sdělení, novinky), podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů:
údaje týkající se dotazu, poptávky po dobu 1 roku
údaje týkající se objednávky kurzu nebo koučinku po dobu stanovenou zákonem
údaje týkající se e-mailového upozornění po dobu 5 let, pokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketinku
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte správce údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky/dotazu z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 2. 2021