Obchodní podmínky

Celostní koučink

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), fyzické osoby registrované pod jménem Bc., BcA. Lucie Macášková, se sídlem Jana Švermy 4, Svitavy, 56802, IČ 02522560, , upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.celostnikoucink.cz a www.luciemacaskova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní stránky“).1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Objednávky služeb je možné zaslat prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:objednávané službě, způsobu úhrady kupní ceny služby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.Prodávající není plátce DPH. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek. Je možné dohodnout se smluvně na splátkách v případě, že jde o dlouhodobou sližbu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen. Výjimkou je případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvyProdávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky. Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY: Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1462090113/0800. Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • PODMÍNKY KOUČOVÁNÍ a poradenství. Koučování vychází z předpokladu, že jsme sami schopni řešit nejlépe to, co potřebujeme, náš potenciál je jeinečný a neomezený. Kouč věří v klientovu individualitu a schopnost se rozvíjet. Slouží přitom pro klienta jako průvodce za vytyčenými cíly. Kouč a poradce využívá maximálně svých koučovacích dovedností k posunu Klienta směrem, který určuje Klient. Kouč se zavazuje průběžně se vzdělávat v koučovacích dovednostech pro zajištění kvality služeb.V zájmu Kouče i Klienta je, aby koučovací služby měly pro Klienta přínos.  V případě, že kouč vyhodnotí, že koučování pro Klienta není přínosné nebo je pro něj vhodná jiná odborná péče, probere svůj názor s Klientem.  V případě, že Klient má dojem, že mu koučování nesplňuje jeho očekávání, sdělí svůj názor Kouči.
  • Sezení probíhají online, nebo osobně. Čas sezení – oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a kouč má nárok na odměnu v plné výši. Délka sezení – délka jednoho sezení je 60 nebo 90 minut, podle objednané služby. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně, nebo online. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může kouč rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši. Kouč a poradce se zavazuje uskutečnit terapeutické a koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude terapeut a kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí v souladu s Etickým kodexem ICF. Povinnosti Kouče a práva Klienta dle etického kodexu ICF – Kouč je vázán mlčenlivostí dle Etického kodexu ICF. Kouč se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví od Klienta během koučovacího setkání, pokud se Kouč s Klientem nedohodnou jinak. Kouč se zavazuje zachovávat mlčenlivost i vůči Sponzorovi (Sponzorem je ten, kdo platí koučovací služby, v případě, že to není sám Klient) a informuje ho pouze o tom, na čem se s Klientem přímo domluví. Kouč může sdílet zkušenost z koučování (např. formou videí či článků), ale jen tak, aby nebylo zřejmé, jakého klienta se situace týká. V případě, že Kouč zjistí,  že by poskytování koučovacích služeb mohlo být ve střetu zájmu, je povinen spolupráci odmítnout či ukončit. Klient si je vědom, že pokud je jeho jednání ve sporu se zákonem, Kouč nemůže dodržet zásadu mlčenlivosti podle čl. 4. Další povinnosti Kouče jsou uvedeny v Etickém kodexu ICF.
  • Odpovědnost – Kouč a terapeut v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího sezení. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Záruky – Kouč a terapeut neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídá.
  • Platnost od 9.12. 2021